KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„Olimp Laboratories” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pustynia 84 F, 39-200 Dębica
Tel. 14 680 32 00
Fax. 14 699 38 02
Email: info@olimp-labs.com
(„Spółka”)

Inspektor Ochrony Danych:

Adres mailowy: iodo@olimp-labs.com;
Adres korespondencyjny: Nagawczyna 109 C, 39-200 Dębica
Telefon kontaktowy: 14 684 17 78

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (np. kontakt telefoniczny lub mailowy, w tym w celu przesłania oferty, ustalenia terminu spotkania, przekazania produktów Spółki, rozliczenia) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
  • marketingu bezpośredniego produktów Administratora,
  • przygotowywania i prowadzenia raportów / statystyk;
  • zabezpieczenia i dochodzenia / windykacji ewentualnych roszczeń,
  • badania satysfakcji klienta,
  • w celach informowania Państwa o organizowanych przez Administratora przedsięwzięciach edukacyjnych;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym m.in. wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego lub wytycznych Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także z przepisów o rachunkowości czy podatkowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Imię oraz nazwisko;
Adres korespondencyjny;
Adres e-mail;
Numer telefonu, fax
Stanowisko;
Numer rejestracyjny samochodu;
Numer rachunku bankowego;
Numer KRS/PESEL, NIP oraz REGON

Źródło pozyskania danych

Państwa dane posiadamy:
 1. od Państwa lub
 2. z publicznie dostępnych źródeł (np. KRS, CEIDG, strona internetowa). 

Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. Podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne;
 2. Podmioty świadczące usługi księgowe;
 3. Podmioty z grupy kapitałowej;
 4. Podmioty prowadzące w imieniu Administratora działania sprzedażowe oraz regulacyjne / formalno – prawne;
 5. Podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Administratora (w tym m.in. akcje promocyjne, mailing, SMS, programy lojalnościowe);
 6. Organy publiczne.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego, a także przez okres wymagany przez przepisy rachunkowe i podatkowe, od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. W zakresie niektórych roszczeń okres przedawnienia, a zatem i okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych interesach także będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Monitoring

Na terenach należących do Spółki wykorzystywany jest monitoring wizyjny – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i kontroli produkcji, a także w celu ochrony tajemnic prawnie chronionych. Podstawą przetwarzania Państwa wizerunku za pomocą monitoringu jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenach należących do Spółki oraz tajemnic prawnie chronionych. Państwa wizerunek z monitoringu będzie przetwarzany przez okres 3 miesięcy lub do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, co wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • do przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli taka zgoda została wyrażona).

Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa swoich danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować określonego celu przetwarzania, np. podejmowania działań marketingowych czy zawarcia / realizacji umowy (w tym sprzedaży).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
darowizna
DANE DO PRZELEWU LUB WPŁATY

Fundacja Olimp Life
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Bank Pekao S.A. o. Dębica
Nr konta: 58 1240 4807 1111 0010 6827 4055

KRS 0000618702
POTRZEBUJESZ POMOCY? WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Fundacja Olimp Life uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców lub dorosłych chorych, lub ich prawnych opiekunów dotyczących aktualnego stanu zdrowia i zapotrzebowania. Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Spis wymaganych dokumentów › Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację Olimp Life ›